nav wiping nav Workshop Dust tlhab nav laSvargh Wiping

- Oct 09, 2015 -

'elbogh features: applications:

• 100 vatlhvI' Sor pulp, SuD; • choSay'moHlaH 'ay' 'ej tools.

Hutlh jIb • HablI' Say' 'eb 'ej So'meH luch leH mej dust puS wipe •;

nom bIQ-absorbing, qatlh ensure • oil-absorbing capacity; • splashes 'ej spills tIn mInDu'Daj 'ej boch absorption.

• pIm QI'yaH, ghor • routine leH 'ej pa' yotlh Say' 'oy' wipe;

HoS, wej ngeD QIH yIQ • majQa'. SoHDaq lo' • choSay'moHlaH.


Related Products